Självriskförsäkring för endast SEK 59 per månad

Betalningsskyldighet för 12 månader, 708SEK/år

COVID-19 information: https://allianztravel-info.com

Har du en hem-,villa-,bil- och/eller reseförsäkring? I de flesta fall kan du erhålla en lägre försäkringskostnad (premie) om du höjer självrisken hos ditt försäkringsbolag. För endast SEK 59 per månad i 12 månader slipper du att oroa dig för ökad självrisk då vi täcker din självrisk upp till SEK 10 000 per försäkringsår. En klok försäkring som sparar dig pengar.


Om Försäkringen

Även om du har en hemförsäkring måste du i de flesta fall betala en stor summa själv, helt och hållet ur egen ficka innan dess att hemförsäkringen tar vid. Ofta är en förhöjd självrisk enda sättet att sänka försäkringspremien. Med oss kan du göra detta utan risk. Låt oss täcka självrisken för bil-, hem-, villa och reseförsäkringen för endast SEK 59 per månad i 12 månader. En klok försäkring utfärdad av Allianz Travel Europe.

Försäkringens omfattning

Detta täcks av försäkringen

 • Självriskförsäkring - Vi betalar upp till SEK 10 000 totalt per försäkringsår för det självriskbelopp som tillämpas för en eller flera av dina privata försäkringar, enligt nedan. Detta gör vi om det under försäkringsperioden inträffar en skadehändelse som omfattas av en eller flera av dina privata försäkringar och du får ersättning från försäkringsbolaget för nämnda försäkring som överstiger självriskbeloppet för den aktuella försäkringen. Vår försäkring täcker den självrisk som du själv behöver betala då du använder en försäkring hos ett svenskt försäkringsbolag.
 • Hemförsäkring självrisk - skada på ditt hem, förlust, stöld av eller skada på dina tillhörigheter i ditt hem i Sverige; personliga tillhörigheter under utlandsvistelse; skydd för personligt ansvar, överfall eller rättsskydd. 
 • Fordonsförsäkring självrisk - fordonsskada eller stöld. 
 • Reseförsäkring självrisk - alla försäkringsdelar med självrisk. 
 • Under rubriken "Försäkringsvillkor Självriskförsäkring" kan du ladda ner fullständiga villkor som gäller. Läs dem noga och kontakta oss gärna i det fall du har några frågor.
 • I e-postmeddelandet med din försäkringsbekräftelse anges den omfattning som du har valt, den person som omfattas samt eventuella särskilda villkor som gäller. Läs igenom det noga.

Detta täcks inte av försäkringen

 • Skadeanmälningar för vilka du inte kan tillhandahålla tillräckligt med bevis. 
 • Mer än det maximala ersättningsbeloppet. 
 • Alla försäkringsanspråk på din privata försäkring där incidenten inträffade före försäkringsperioden eller inom 30 dagar från försäkringens startdatum. 
 • Alla tillskott till eller avdrag från regleringen av ditt försäkringsanspråk under din privata försäkring, utöver självrisken. 
 • Alla anspråk under din fordonsförsäkring som beror på funktionsfel eller felaktigt bränsle. 
 • Alla krav under din fordonsförsäkring som härrör från reparation eller utbyte av glas.
 • Förlust som inte direkt täcks av villkoren i denna försäkring så som kostnader som inte är självrisken.
 • Djur täcks inte av försäkringen 
 • Under rubriken "Försäkringsvillkor Självriskförsäkring" kan du ladda ner fullständiga villkor som gäller. Läs dem noga och kontakta oss gärna i det fall du har några frågor.
 • I e-postmeddelandet med din försäkringsbekräftelse anges den omfattning som du har valt, den person som omfattas samt eventuella särskilda villkor som gäller. Läs igenom  det noga.

Skadeanmälan

Kontakta skadeavdelningen för att beställa en skadeanmälningsblankett

 • Tel: +46 8 587 717 21 (måndag-fredag 09:00-17:00, ej helgdagar)
 • E-post: Claims.fga@se.falck.com
 • Uppge “ESI årsbaserad självriskförsäkring” och ditt försäkringsnummer

Skadereglering

 • Fyll i och returnera skadeanmälningsblanketten från klokförsäkring med all information och alla dokument som vi bett om så snart som möjligt
 • Vi behöver följande för samtliga skadeanmälningar:
  • Ditt e-postmeddelande med försäkringsbekräftelsen
  • Beskedet om utbetalning av ersättning från försäkringsbolaget där du har din privata försäkring, med uppgifter om hur stor självrisk som har tillämpats
 • Uppgifter om andra försäkringar som du eventuellt har och som kan omfatta samma förlust

Vanliga Frågor

Vad kostar försäkringen?

 • SEK 59 per månad i 12 månader och det tillkommer inga andra avgifter från oss

Hur länge måste jag betala?

 • Försäkringen tecknas 12 månader i taget, med en månadsbetalning om endast SEK 59

Är jag behörig?

 • Du måste vara fast bosatt i Sverige
 • Du måste vara över 18 år
 • Du måste vidta alla rimliga åtgärder för att skydda din egendom mot olycka, förlust och skada och agera som att du inte är försäkrad och för att minimera alla potentiella anspråk
 • Endast självrisken för din privata hemförsäkring, reseförsäkring och fordonsförsäkring omfattas. Vår försäkring täcker den självrisk som du själv behöver betala då du använder en försäkring hos ett svenskt försäkringsbolag
 • Vi försäkrar inte några företagsförsäkringar
 • Din fordonsförsäkring ska gälla för en bil eller en motorcykel och inte för ett fordon som används som taxi, som hyrs ut eller lånas ut mot vederlag, som bilskolefordon, som kurir- eller leveransfordon eller som används för bilsport, rallykörning eller annat tävlingsmoment
 • Du måste vara omnämnd som en försäkrad person på fordons- eller reseförsäkringen
 • Du måste omfattas av en hemförsäkring
 • Du måste kontakta oss så snart som möjligt med fullständig information om allt som kan resultera i ett anspråk och ge oss alla de uppgifter som vi efterfrågar

Vad är försäkringens omfattning?

 • Självrisk för fordonsförsäkring
 • Självrisk för hemförsäkring
 • Självrisk för reseförsäkring
 • Maxbelopp som vi betalar ut per årsperiod är SEK 10 000

Täcker försäkringen moped och husbil?

 • Din försäkring täcker husbil med maxvikt 3500 kilo
 • Din försäkring täcker moped som är registrerad för trafik (nummerskylt) och som är försäkrad för bruk på allmän väg 

Täcker försäkringen flera bilar

 • Försäkringen täcker alla bilar den försäkrade äger

Täcker försäkringen drulletillägg på hemförsäkringen?

 • Ja

Räknas fritidshusförsäkring som hem- och villaförsäkring?

 • Ja

Räknas vagnskadegaranti man får vid köpet av bilen som bilförsäkring?

 • Ja

Täcker försäkringen glasskador?

 • Nej

När och hur ska jag betala?

 • Den första premieavbetalningen ska erläggas då försäkringen tecknas för att försäkringen ska gälla. 
 • Du måste säkerställa att följande premieavbetalningar betalas i tid och senast trettio dagar efter att de har fakturerats. Om så inte sker, upphör din försäkring att gälla från och med den femtonde dagen efter att vi har skickat dig en betalningspåminnelse, varpå vi säger upp din försäkring. 
 • Detta är en årsförsäkring med en månadsbetalning. Genom att ingå försäkringsavtalet och göra första månadsbetalningen förbinder du dig att betala premien under ett år, såvida du inte annullerar försäkringen under den ångerperioden om 14 dagar från försäkringens tecknande.
 • För att förenkla för dig förnyas din försäkring per automatik efter årsförsäkringen löpt ut. Senast 45 dagar innan din försäkring löper ut kommer vi att påminna dig om din förlängning via den e-post du angivit i köpet. I det fall du inte önskar förnyelse, vänligen meddela kundtjänst senast 30 dagar innan din försäkring löper ut.  

Hur gör jag en skadeanmälan?

 • Kontakta skadeavdelningen för att beställa en skadeanmälningsblankett
  • Tel: +46 8 587 717 21 (måndag-fredag 09:00-17:00, ej helgdagar)
  • E-post: Claims.fga@se.falck.com
  • Uppge “ESI årsbaserad självriskförsäkring” och ditt försäkringsnummer
 • Vi behöver följande för samtliga skadeanmälningar:
  • Ditt e-postmeddelande med försäkringsbekräftelsen
  • Beskedet om utbetalning av ersättning från försäkringsbolaget där du har din privata försäkring, med uppgifter om hur stor självrisk som har tillämpats
  • Uppgifter om andra försäkringar som du eventuellt har och som kan omfatta samma förlust
  • Fyll i och returnera skadeanmälningsblanketten med all information och alla dokument som vi bett om så snart som möjligt

Vad har jag för ångerrätt?

 • Du som kund hos Klokförsäkring har alltid rätt att utnyttja din ångerrätt. Med hänvisning till ångerrätten har du som kund möjlighet att inom 14 dagar från det att avtalet ingicks frånträda avtalet. 
 • För att utnyttja din ångerrätt och frånträda avtalet kontaktar du European Special Insurances AB (ESI) via telefon på telefonnummer +46 10 410 22 00, via email till kundservice@klokforsakring.com eller så använder du det standardformulär som finns att hämta på www.konsumentverket.se. 
 • Vid utnyttjande av ångerrätten är du berättigad till återbetalning av eventuellt erlagd premie inom 30 dagar. Har du redan utnyttjat försäkringen/tjänsten eller produkten inom ovanstående ångerfrist eller anmält en skada bortfaller ångerrätten. 
 • Din första premieavbetalning återbetalas om du inte har gjort någon skadeanmälan, eller något har inträffat som sannolikt kan ge upphov till en skadeanmälan, då det i dessa fall inte görs någon återbetalning. 
 • Observera att din ångerrätt upphör att gälla efter denna inledande 14-dagarsperiod och att du blir betalningsskyldig för samtliga övriga elva månatliga premieavbetalningar.

Hur säger jag upp min försäkring?

 • Detta är en årsförsäkring med en månadsbetalning. Genom att ingå försäkringsavtalet och göra första månadsbetalningen förbinder du dig att betala premien under ett år, såvida du inte annullerar försäkringen under den ångerperioden om 14 dagar från försäkringens tecknande.
 • Vänligen kontakta kundtjänst i det fall du inte vill förnya din försäkring efter försäkringsperioden  

När kan Klokförsäkring säga upp försäkringen?

 • Vi kan ha rätt att säga upp försäkringen och inte ersätta dig för någon skadeanmälan eller ändra försäkringsvillkoren om du: 
  • har vilselett oss och lämnat ohederlig eller ofullständig information när du tecknade försäkringen 
  • med avsikt har lämnat felaktiga uppgifter eller inte avslöjat sanningen vid inlämnande av skadeanmälan 
  • har bedragit, lurat eller vilselett oss eller 
  • tidigare blivit upplyst om att vi inte kommer att försäkra dig. I detta fall kommer försäkringen att vara ogiltig och vi kommer att återbetala den premie som du har betalat för denna försäkring 
 • Om vi har reglerat din skadeanmälan har vi rätt att begära att du ska återbetala alla betalningar som vi har gjort till dig. Om vi beslutar oss för att säga upp eller ändra din försäkring kommer vi att meddela dig om detta skriftligen

Vem utfärdar försäkringen?

 • Din försäkring är utfärdad av AWP P&C S.A. - Dutch Branch, som bedriver verksamhet under namnet Allianz Travel Europe AWP P&C S.A.- Dutch Branch, med företagsregistrerings-nummer 33094603, är registrerat hos den nederländska finansmyndigheten AFM med nummer 12000535 och auktoriserat av L’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR) i Frankrike

Vem är ESI och Klokförsäkring.se?

 • ESI och Klokförsäkring.se är en del av Löwenthal Birger försäkring AB som verkat på den svenska marknaden i 14 år som försäkringsmäklare. Allianz som är försäkringsbolaget som Ni tecknar avtal med är ett av världens största försäkringsbolag. 

Hur framför jag klagomål?

 • Vi strävar alltid efter att ge dig förstklassig service. Men vi vet att saker kan gå fel ibland och det kan hända att du upplever att vi inte har gjort det. I dessa fall ber vi dig att kontakta oss så att vi får möjlighet att försöka lösa problemet. 
  • Skriv till: 
   • Klagomålsavdelningen 
   • Falck Global Assistance 
   • Box 44024 
   • 100 73 Stockholm 
  • Eller mejla till: claims.fga@se.falck.com och skriv ”KLAGOMÅL” i ämnesraden 
 • För att Falck Global Assistance ska kunna hantera ditt klagomål så snabbt och effektivt som möjligt bör du uppge namn, adress, telefonnummer, försäkringsnummer och skadeanmälans nummer samt bifoga kopior av relevant korrespondens 
 • Om du inte är nöjd med hanteringen av ett klagomål  
  • Skriv till: 
   • Allmänna Reklamationsnämnden 
   • Box 174 
   • 101 23 Stockholm 
  • Eller mejla till arn@arn.se

Hur hanterar ni mina personuppgifter?

 • Vänligen läs European Special Insurances AB Integritetspolicy

Vad betyder vissa begrepp och ord?

 • Fordonsförsäkring
  • Den försäkring som omfattar det privata motorfordonet vid förlust, stöld eller skada och som används av dig som huvudsaklig eller namngiven förare, som har utfärdats av ett auktoriserat och reglerat svenskt försäkringsbolag
 • Hemförsäkring
  • Din försäkring som omfattar ditt hem när det gäller skador på själva byggnaden, eller vid förlust, stöld eller skada på dina tillhörigheter i ditt hem, som har utfärdats av ett auktoriserat och reglerat svenskt försäkringsbolag. Försäkringen omfattar även ett tillägg till din hemförsäkring som omfattar dig som fast bosatt i ditt hem avseende personligt ansvar, överfall och rättsskydd
 • Motorfordon
  • Ett av följande fordon som du antingen äger eller är behörig att köra:
   • en bil (exklusive handikappmopeder) utformad för att rymma maximalt sju passagerare och deras tillhörigheter
   • en motorcykel
 • Privata försäkringar
  • Din hemförsäkring, fordonsförsäkring eller reseförsäkring vars premier är betalda för att omfatta dig och/eller din egendom och som alla har utfärdats av ett auktoriserat och reglerat svenskt försäkringsbolag
 • Reseförsäkring 
  • Din reseförsäkring som omfattar dig då du är på resa i Sverige eller utomlands och som har utfärdats av ett försäkringsbolag som har utfärdats av ett auktoriserat och reglerat svenskt försäkringsbolag.
 • Självrisk
  • Det avdrag som görs från det belopp som i övrigt ska betalas ut av försäkringsbolaget där du har din privata försäkring
Köpvillkor & Integritetspolicy

Försäkringsvillkor

Nedan kan du ladda ner "Försäkringsvillkor Självriskförsäkring" med fullständiga villkor som gäller. Läs dem noga och kontakta oss gärna i det fall du har några frågor.

Ladda ner försäkringsvillkor

Top